Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LTDANS 2017/2018

De algemene voorwaarden kunnen gedurende het lesseizoen worden aangepast.

Inschrijving

- Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld online inschrijfformulier, wat gebeurdt via http://www.LTdans.nl
- Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist en/of ouder akkoord met de algemene voorwaarden.
- Na ontvangst van de inschrijving stuurt LTdans een email ter bevestiging. Wanneer het nog niet zeker is of de cursus doorgaat, of als de cursus vol is, neemt LTdans contact op. Het is dan mogelijk dat de cursist op een wachtlijst geplaatst wordt.

- De inschrijving geldt voor de periode waar de betaling voor geldt, keuze uit een lesjaar, een half lesjaar, of betaling in 5 termijnen
Kies je voor een heel lesjaar ben je heel het seizoen ingeschreven.
kies je voor een half jaar, dien je de inschrijving te hernieuwen na een halfjaar, door de lessen te kopen op de website van LTdans. Wanneer is betaald voor het volgende halfjaar is de inschrijving volledig.
kies je voor betaling in 5 termijnen, dien je voor het einde van elke termijn je inschrijving te vernieuwen door de lessen te kopen via de website. Wanneer is betaald is voor komende termijn is de inschrijving volledig.
- Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s) of verzorger(s) inschrijven. Ouders en/of verzorgers dienen zich vooraf aan inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden.
- Mocht u of een gezinslid meerdere lessen per week willen volgen, vraag dan bij uw docent naar de aangepaste tarieven.

Later inschrijven
- Indien later in de cursus wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar rato berekend. Bij plaatsing wordt het cursusgeld in één termijn in rekening gebracht.
- U kunt ten allen tijde instromen. Vraag bij Lieke of Tamar naar de mogelijkheden voor betaling van de lessen. Afhankelijk van de situatie gaat de betaling in losse lessen, per termijn of per half jaar.

Proefles
- De eerste les is altijd een proefles. De cursist heeft het recht om na de eerste les de inschrijving niet door te laten gaan.
- De gevolgde les wordt in rekening gebracht.
- Proeflessen graag direct contant in de studio afrekenen. Kosten hiervoor zijn 5 euro.

Betaling
- Lesgeld is verschuldigd vanaf het moment dat LTdans een bevestiging van plaatsing heeft gestuurd naar het emailadres van de betaler die vermeld staat op het inschrijfformulier.
- Kiest u ervoor om het gehele cursus tarief in een keer te betalen, dan moet dit vóór aanvang van de cursus overgemaakt zijn. Wanneer dit niet gebeurd wordt de leerling de les geweigerd.
- De betalende persoon maakt binnen de daarvoor gestelde termijn het lesgeld over op NL09 INGB 0701790687 ten name van T.Riani en C.Verheul o.v.v. de naam van de leerling en het factuurnummer óf u betaalt het lesgeld met IDEAL en u ontvangt een factuur van Mollie Payments die u dient te betalen.
- Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de desbetreffende betaling door LTdans is ontvangen, stuurt LTdans éénmalig een herinnering. Wordt deze herinnering niet tijdig voldaan, dan verstuurt LTdans een aanmaning, waarvoor 20,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.
- Wanneer er een betalingsachterstand is, dan kan de toegang tot de les worden geweigerd, totdat de achterstand weer betaald is.
- Mocht u niet in staat zijn het gehele bedrag van een les blok in een keer te betalen, neem dan contact met ons op, schriftelijk of via email.
- LTdans is aangesloten bij het Jeugd Cultuur Fonds, voor gezinnen die moeite hebben met het bekostigen van de lessen van hun kind.

Annuleren en beëindigen
- U bent niet verplicht het cursusjaar af te maken. U kunt zich aan het eind van iedere betaalperiode, afhankelijk van uw situatie, uitschrijven. Wanneer er is gekozen om voor heel het seizoen in een keer te betalen, kan dit bedrag niet, geheel of deels, worden terugbetaald.
- De annulering is geaccepteerd wanneer deze schriftelijk is bevestigd door LTdans.
- Er kan op ieder moment in het jaar worden uitgeschreven. Dit dient schriftelijk of via een email te gebeuren. LTdans stuurt een bevestiging van uitschrijving. Bij uitschrijving blijft de cursist wel het gehele cursusgeld verschuldigd voor het termijn waar de inschrijving voor geldt.

Tarieven en korting
- De tarieven staan vermeld bij de cursussen op de website. Hier staan ook de cursusdata vermeld waarvoor de tarieven gelden.
- korting is mogelijk onder de volgende omstandigheden: bemiddeling van Jeugdcultuurfonds, studenten tot 27 jaar. De kortingsbedragen staan vermeld op de website. Voorwaarde voor studenten is dat er bij inschrijving een kopie van de college/studentenkaart wordt opgestuurd.

Restitutie
- Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Vervallen lessen/lessen inhalen
- Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
- Mocht een docent ziek of verhinderd zijn, dan doen wij er alles aan om te zorgen dat de betreffende les wordt vervangen. Mocht dit ons om een of andere reden niet lukken en zou de les alsnog komen te vervallen, dan wordt deze les op een later datum ingehaald. Per dansstijl mag een les éénmaal per dansseizoen (augustus-juni) komen te vervallen.

Rooster/data
- Het is niet vanzelfsprekend dat u of uw kind bij het begin van een nieuw dansseizoen op dezelfde dag tijd en les heeft. Dit in verband met doorstroming en de beschikbare ruimte.
- Tijdens de reguliere schoolvakanties is de studio gesloten, behalve wanneer er vakantielessen/workshops/projecten worden gegeven.

Aansprakelijkheid
- LTdans is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de danszaal.
- LTdans is niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen.
- Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de danszaal en het verblijf in en rondom de locatie waar de lessen gegeven worden geschieden geheel voor eigen risico.

Overige bepalingen
- LTdans behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
- LTdans behoudt zich het recht om: noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen, andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.
- Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch of via de email mededeling worden gedaan bij de docent of administratie.

Foto/film
- Tijdens de lessen/workshops/optredens kunnen foto's en/of filmpjes worden gemaakt en gepubliceerd worden door de dansschool.
- Foto's/filmpjes kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website en social media van de dansschool.
- Indien leden en/of ouder/verzorger niet wensen dat zijn of haar foto gepubliceerd wordt dient het lid zelf contact op te nemen met de dansschool. Zonder schriftelijk of mondelijk voorafgaande toestemming van de dansschool, mogen door derden tijdens de lessen geen foto en film opnamen gemaakt worden.

Diefstal en vernieling
- Bij geconstateerde vernieling of diefstal van eigendommen van de dansschool, van of op de leslocatie of leden van de dansschool wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Klachtenbehandeling
- Klachten over de lessen, docenten, locatie en andere aanverwante zaken worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk worden ingediend aan het adres waar de dansschool is gevestigd. De indiener van de klacht krijgt binnen 14 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.
- Alleen leden van de dansschool en/of hun wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht om een klacht in te dienen.

Overige bepalingen
- Voor de locatie heeft de dansschool een huishoudelijk reglement (de huisregels) opgesteld. Dit reglement is onderstaand te vinden en te lezen.
- Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat het lid en/of diens begeleiders van de locatie worden geweerd en in ernstige gevallen ter beoordeling van de dansschool tot beëindiging van het lidmaatschap.
- In ieder geval zal het lidmaatschap van het lid door de dansschool worden beëindigd, wanneer sprake is van ongepast gedrag, danwel van diens begeleiders/ouders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van medewerkers, van de dansschool of leden van de dansschool.

Overmacht
- De dansschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het lid, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet de wijten is aan schuld, en een nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting van rekening komt.

____________________________________________________________________________


HUISHOUDELIJK REGLEMENT LTdans (huisregels)

Huisregels
- Sieraden af, voor elkaars en eigen veiligheid (maar ook zonde als het kapot gaat).
- Waardevolle spullen zoals gsm’s (uitzetten) kunnen in bewaring worden gegeven bij de docent.
- Gelieve de studiozaal enkel te betreden op sokken, blote voeten, of geschikt binnenschoeisel. Geen buitenschoenen op de dansvloer!
- Haren vast, voor hygiëne, maar ook voor zichtbaarheid.
- Ouders blijven niet bij de les kijken, met uitzondering van de proefles/kijkles. Kinderen kunnen zich slecht concentreren als papa of mama aan de kant zit. Als je graag je kind wil zien dansen, kom dan 10 minuten voor het eind van de les even kijken. Dit geldt ook voor opa’s/oma’s/zusjes/broertjes en vriendjes.

Overige bepalingen
- LTdans behoudt zich het recht om: noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen, andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.
- Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch of via de email mededeling worden gedaan bij de docent of administratie.
- Het cursusjaar 2017/2018 loopt van 4 september 2017 tot 15 juli 2018.
- LTdans volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld.


Tip
- Tijdens het dansen transpireer je, neem een flesje water mee om je vochtbalans op pijl te houden.